ประกาศเทศบาลเมืองสตูล เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest