thumbs
นางแจ่มศรี ขำทิพย์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
089-7379440
thumbs
นางแจ่มศรี ขำทิพย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
-
thumbs
นางสาวกันต์ฤทัย วิจิตรไพโรจน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-
thumbs
นายวุฒิชัย อินพรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-
thumbs
นายพรเทพ อังโชติพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวกัลยารัตน์ เกื้อเพชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-
thumbs
นายกิตติชัย แก้วดำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

thumbs
นางวีณา หวันตาหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นางสาวมาเรีย นาคบรรพต
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นางสาวศศิกานต์ วงศ์กระจ่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นายกฤตพัส มนูญดาหวี
พนักงานขับรถ
-

Share on Line
Share on Pinterest