ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล

      กองช่าง   แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

  1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  รับผิดชอบงานวิศวกรรม  และงานสถาปัตยกรรม
  2. ฝ่ายการโยธา  รับผิดชอบงาน สาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะงานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
  3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  รับผิดชอบงานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
  4. งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ

 

Share on Line
Share on Pinterest