thumbs
นายสัญชาย ชาตรีทัพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0818951801
thumbs
นายพงศ์วิทย์ ทองอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0894662763
thumbs
นางโชติกา แหละหมัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-
thumbs
นางดวงพร นิ่มแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

thumbs
นางสาวฐิติกานต์ โชติภัทรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

thumbs
นางนันทรัตน์ รุ่งกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

default
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายนฤพล ศรีเอียด
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นางวิภาวี เอ้งฉ้วน
นักการ

thumbs
นายวรัญญู ฉิมหาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

thumbs
นางสาวปาริฉัตต์ กันทัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวกันยาลักษณ์ บินสอาด
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวกฤษณา ด่อล๊ะ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวจิรภา เจะพงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางเกสร สาวะดี
นักการภารโรง

thumbs
นายธีรวัฒน์ ทิพย์สมบัติ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสุรศักดิ์ หมาดท่าคลอง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายเดชธนบดี หัสคุณ
คนงานทั่วไป

thumbs
น.ส.สุกัญญา อินสุวรรณ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายปองสิทธ์ นาคบรรพต
คนงานทั่วไป

thumbs
น.ส.วรรณดี นรพิณ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางปิยานุช ม่วงไหมทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

thumbs
นายจตุพล จันทร์สว่าง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

thumbs
นายอภิสิทธิ์ ทองดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ

thumbs
นางสาวพฎา อังโชติพันธุ์
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวชญาดา เกนุ้ย
เจ้าพนักงานทะเบียน

thumbs
นายจิรพล เบ็นกะซันมะหมัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

thumbs
จ่าโทอับดุลลาเต๊ะ อุเส็นยาง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

default
นายอภิสิทธิ์ ฉีดเกตุ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

default
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

thumbs
นายพรศักดิ์ เพชรกาฬ
พนักงานขับรถยนต์

default
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายอติชาต ชนะภัย
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายจีระวุฒิ จินดาไทย
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายวิระนาตร อุคคติ
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายเทิดศักดิ์ จุลิวรรณลีย์
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสักรินทร์ เจะพงค์
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายชูเกื้อ ตันทเสนีย์
คนงานทั่วไป

thumbs
นายนรากร สิมอาจิน
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายเจริญ บูญศิริ
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสิทธินันท์ เศษสุริยา
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวสรัญญา หูเขียว
คนงานทั่วไป

thumbs
นายศิริศักดิ์ อรรถกานต์วิกัย
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายอารีย์ ไมมะหาด
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสัญญา ช่วยเนื่อง
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายฐิติวุฒิ เกษมสุข
คนงานทั่วไป

thumbs
นายยศภาค ม่วงไหมทอง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายพงศ์วิทย์ ทองอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นางสาวมลนิภา นวลละออง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวสุภาวดี นิยมยาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

thumbs
นายประสิทธิ์ รูบามา
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายแสงอาทิตย์ นิ่มแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest