thumbs
นางสาวชุติมา เดชดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
thumbs
นายอดุล แปดเนียม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
-
thumbs
นางสาวธันยาภัทร์ ปิติโชคทวีพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
-
thumbs
นางสาวชลิตา ชุมช่วย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-
thumbs
นายกิตติวัฒน์ ศิริธร
นักสันทนาการชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวชัญญา เอ้งฉ้วน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-
thumbs
นางธัญชนก สารานพคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-
thumbs
นายกรกฎ รอดเสวก
นักสันทนาการปฏิบัติการ
-
thumbs
นายชินศักดิ์ พวงแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวชนิดา หงส์บิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวอารีรัตน์ บุรีศรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายอรุณ บุญศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายชวลิต หาดนำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายสมศักดิ์ เหร็บควนเคี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายสมศักดิ์ สง่าบ้านโคก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวอารีย์ ปุนยัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายจรัล ฮ่องสกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวสริตา นาคบรรพต
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายฮามิด ขวัญทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวมีศรี คงทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นายเทิดพงศ์ ตั้งรุ่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางณญาตา เหร็บควนเคี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวปิยธิดา เล็มมณี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสาวเนตรชนก มณีรักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-
thumbs
นางสุกิจ ไชยสาลี
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นางสุปราณี งะเจ๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นางสาวปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
(วัดสตูลสันตยาราม)
-
thumbs
นางโสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
-
thumbs
นายสมชาย บัวเนียว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตาราม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
-
thumbs
นางศิริ ไชยอ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านศาลากันตง)
-
thumbs
นางสาวอารมย์ พูลภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองสตูล
-

Share on Line
Share on Pinterest