วิสัยทัศน์และนโยบาย.....

       เมืองสตูลน่าอยู่ หมายถึง เมืองสตูลเป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดี เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สภาพภูมิทัศน์ของเมืองสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปราศจากมลพิษต่าง ๆ มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ มีการให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      เชิดชูวัฒนธรรม หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมแห่งการเชิดชูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันหลากหลาย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผสมผสานให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสตูล รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวสตูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

       ก้าวนำการศึกษา หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมที่มีการพัฒนาด้านการศึกษา และภาษาต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรหมแดน หรือยุค IT (Information Technology) เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

       ปวงประชาเป็นมิตร หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ความอบอุ่น ความสามัคคี ประชาชนมีความประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการดำเนินชีวิต และเป็นสังคมที่ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาทุกด้าน

       เศรษฐกิจรุ่งเรือง หมายถึง เมืองสตูลเป็นสังคมที่มีการส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพ โอกาส ให้เกิดการผลิต การจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มหรือเป็นอาชีพเสริม

       ประตูเมืองชายแดน หมายถึง เมืองสตูลเป็นเมืองชายแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเมืองหนึ่งที่เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย ภายใต้กรอบการพัฒนา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” และการพัฒนาของโครงการ IMT – G

 

Share on Line
Share on Pinterest