thumbs
นางสาวจิราพร หวานแก้ว
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0843519942
thumbs
นายโกมล เหมทานนท์
นิติกรชำนาญการ

thumbs
นางนวรัตน์ คณะแนม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

thumbs
นางชญาดา อังโชติพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

thumbs
นางสาวนุชรากรณ มนุษย์จันทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

thumbs
นางนิชาภา พงษ์กาญจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

thumbs
นางจิระภรณ์ จันตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสาวณณัฐศิกา โภชนาหาร
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

thumbs
นางสาวหนึ่งนภา กล่อมโกมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาวเกตุวดี ทุ่งหว้า
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

thumbs
นายณรงค์กร ฮ่องสกุล
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นางสาวจิณัฐตา วาเหตุ
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest