ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล

   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

  1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และงานจัดทำงบประมาณ  
  2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  รับผิดชอบงานบริการและเผยแพร่วิชาการ  และงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
  3. ฝ่ายนิติการ  รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  งานตราเทศบัญญัติ และนิติกรรมสัญญา 
  4. งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  

 

Share on Line
Share on Pinterest