ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด
  2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข  รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ งานสัตวแพทย์ 
  3. งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ      

 

Share on Line
Share on Pinterest