thumbs
นายปฐพี เจริญวิริยะภาพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0651491415
thumbs
นายคัมภีร์ ตาหมาด
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

thumbs
นายบุญจอง วิจิตรเวชการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-
default
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญการ
-
thumbs
นายอารีย์ มนูญดาหวี
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
-
thumbs
นายพงศกร หยีมะเหรบ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
-
default
-ว่าง-
นายช่างสำรวจอาวุโส
-
thumbs
นายอภิชิต ใจแก้ว
นักผังเมืองชำนาญการ
-
thumbs
นางสมถวิล นัททีเขต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-
thumbs
นายอีรฟาน เจ๊ะโด
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
-
thumbs
นายยุสรอ หวัดแท่น
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
-
thumbs
นางจิตติมา นาปาเลน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-
default
ว่าง
สถาปนิกชำนาญการ
-
default
ว่าง
สถาปนิกปฏิบัติการ
-
thumbs
นายกฤษฎา เดชประมวลพล
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายบุญลือ ยาซัม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

thumbs
นายดาโหด เกปัน
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายธีระ มนูญดาหวี
คนสวน

thumbs
นางอุไรวรรณ ขุนจิตรใจ
คนสวน

thumbs
นายอานนท์ นัททีเขต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-
thumbs
นายศรัญญู อาหมาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-
thumbs
นายธราเทพ ด่อล๊ะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-
default
นายสุนทร สังข์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายวิทยาเทพ สามัญ
พนักงานขับรถยยนต์

thumbs
นายเลิศชัย อรุณ
เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์

thumbs
นายธนธรณ์ โปจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

thumbs
นายวทัญญู ประสานพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายณัฐพล ยกรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-
thumbs
นายสมเกียรติ กมลเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
-
thumbs
นายอับดุลรอศักดิ์ เกปัน
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นางสาวจุลลดา ฮ่องสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นายบุญชอบ คงทอง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายมงคล อนุภัทร
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางสาวเฟาซียะห์ หะมะ
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นายนิยม สุขสาคร
คนงานทั่วไป

thumbs
นายมานะ แล่ทองคำ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอาทิตย์ กำไร
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสราวุฒิ ด่อล๊ะ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสมาน รัตนสุนทร
คนงานทั่วไป

thumbs
นายวิชิต หมาดสง่า
คนงานทั่วไป

thumbs
นายไชยวัฒน์ เพ็งกุล
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอาซาน หมาดดี
คนงานทั่วไป

thumbs
นายนราสิน คุณโสภา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอานนท์ พุทธศิริ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายพิพัฒน์พงศ์ สุวรรณประดิษฐ์
คนงานทั่วไป

thumbs
นายวิรัช ภาณุลาวัณย์
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายสมหมาย วุ่นหวาน
คนงานทั่วไป

thumbs
นายยงยุทธ โต๊ะหลี
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวกราโสม แล่ทองคำ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายณัฐวรรธน์ ชูทอง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายพิทักษ์ สิทธิสุทธิ์
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสำฤทธิ์ ทองอัมภา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายตอเล็บ แล่ทองคำ
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest