ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล

   สำนักปลัดเทศบาล  แบ่งส่วนราชการภายใน   ดังนี้

  1. ฝ่ายอำนวยการ  รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป
  2. ฝ่ายปกครอง  รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ   รับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  4.  ฝ่ายธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ 

 

Share on Line
Share on Pinterest