ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาลักษณะ และโครงสร้างทางกายภาพของเมือง ที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ตามกรอบผังเมือง พัฒนา และให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แก่ประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่
 2. ขยายเขตไฟฟ้าสว่าง สาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความเหมาะสม
 3. ขยายเขตประปาสาธารณะ ให้ทั่วถึง
 4. จัดระบบการจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำเป็น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการรักษา สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดี สมดุล ยั่งยืน โดยให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
 2. บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และ การประกอบอาชีพ ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม หรือ เป็นอาชีพเสริมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่ม อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ หรือ อาชีพเสริม จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ และศูนย์กลางตลาด
 2. ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน และปรับปรุงให้มีการบริการให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคม มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ของประชาชน ให้อยู่ดีกินดี ครอบครัว อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางวิชาการ
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 5.  ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
 6. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
 2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน ตามแนวทาง การบริหารจัดการที่ดี นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนา การให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ( One Stop Service ) ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และพอเพียง
 3. พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการจัดเวรยามท้องถิ่น เสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัย จัดระบบการป้องกันภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ดับเพลิง และการบรรเทาสาธารณภัย
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เสริมสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน การรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนโดยเปิดเผย โดยการนำหลักประชาพิจารณ์ หรือการจัดเวทีประชาคม มาปฏิบัติ


พันธกิจ

 1. จัดให้มีการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และรางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ และเป็นไป ตามที่ผังเมือง กำหนด
 2. ขยายเขตไฟฟ้าและประปาสาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำเป็น
 3. ส่งเสริมและเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมที่ดี ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 7. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
 8. ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และส่งเสริมธุรกิจ การค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน
 10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่น ในฐานะผู้รับผิดชอบร่วมกัน
 11. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนำหลัก ธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการ
 12. ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

       การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา คือ การกำหนดจุดุม่งหมาย หรือผลสำเร็จที่ต้องการหลังจาก ที่ทราบพันธกิจแล้ว เป็นการอธิบายว่าพันธกิจในส่วนที่จะทำขึ้นนั้นเพื่ออะไร ในลักษณะที่สามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานได้ มีการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่ง เทศบาลเมืองสตูลได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ประชาชนได้รับความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
 2. ท้องถิ่นมีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี สิ่งแวดล้อมปราศจากมลภาวะ
 3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
 4. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
 6. นักเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
 7. นักเรียนและประชาชน ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬา เพื่อรองรับการ แข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ
 8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 9. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 10. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

 

Share on Line
Share on Pinterest