เทศบาลเมืองสตูล

สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล เลขที่ 9 ถนน สฤษดิ์ภูมินารถ ตำบล พิมาน
อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล 

สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โทรสาร

: โทร 074-711012
: โทร 074-712187
: โทร 074-722997
: โทร 074-712394
: โทร 074-711193
: โทร 074-712385
: โทร 074-711191
: โทร 074-711358
: โทร 074-721914

E-mail  :  saraban@stm.go.th 

 

Share on Line
Share on Pinterest