ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล

   กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารการศึกษา รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียนและงานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  และงานงบประมาณ
  2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ
  3. งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ

 

Share on Line
Share on Pinterest