ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล

 กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

   1.ฝ่ายบริหารงานคลัง  รับผิดชอบงานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  และ

  • งานสถิติการคลัง

   2. ฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบงานงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ และกิจการ

  • พาณิชย์

   3.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบงานแผนที่ภาษี  และทะเบียน

  • ทรัพย์สิน

  4.งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ

 

Share on Line
Share on Pinterest