thumbs
นางสุอาภา เพชรกาฬ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0897352438
thumbs
นางสาวพรศิริ ผิวเหลือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
0841327676
thumbs
นางอรุณวรรณ เต็มหิรัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นางเสาวณี ทองด้วง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นางภาวดี ทุมพร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
-
thumbs
นางสุจิน จันทรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวจิตรา เบ็นกะซันมะหมัด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
-
thumbs
นางสุดารัตน์ วงษ์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-
thumbs
นางสาวชวิศกานต์ ฮ่อสกุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
-
thumbs
นางสาวอรุโณทัย วังชิ้น
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-
default
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-
thumbs
นายศุภโชค โกประวัติ
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
-
thumbs
นางสกุลรักษ์ แท่นประมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
thumbs
นางนิทยา พลเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นางสาวกนกกาญจน์ สุมังคละ
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นายญาณภัทร เรืองอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นายอภิชาติ เหมเด็น
พนักงานขับรถยนต์
-
thumbs
นายกษิดิ์บุณณ์ ธีร์รัตนนุกูล
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นางลัยวดี ขาวกริบ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาววาสนา บูสู
พนักงานจ้างทั่วไป
-
thumbs
นางสาวบุปผาชาติ กิจตระการสกุล
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
-

Share on Line
Share on Pinterest