thumbs
นางวรนุช ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-
thumbs
นายศุภกิจ สัจกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-
thumbs
นางสาวปิยาภรณ์ ตันตระการสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
-
default
-ว่าง-
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวไซนาบ ลามาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-
thumbs
นางสาวกฤษณา ละอองสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
-
default
นายพิพัฒน์พล สมบูรณ์บูรณะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-
thumbs
นางสาวรัตนา ยูดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
-
thumbs
น.ส.รุสนา คชฤทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวฐิตาภรณ์ ชุมสมาน
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
-
default
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

thumbs
นายประภาส แสงสุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสมคิด รัตนา
พนักงานขับรถยนต์
-
thumbs
นายอนุวัตร จิระพงศ์วิริยะ
พนักงานขับรถยนต์
-
default
นายเกียรติศักดิ์ ขวัญเซ่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

thumbs
นายนัฐวุฒิ ทิพย์รักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
-
thumbs
นางสาวรัตนา เจ๊ะลี
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางสาวอรทัย เจริญกิจ
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางจัญจุรา ตันติหาชัย
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางชนิภา เพ็ญสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางสาวนิตยา วนสุนทร
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางสาวศรัญญา อ่อนแก้ว
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางสาวจันทร์จิรา ดาเระหมีน
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นางสมพร พวงแก้ว
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นายเจริญ นวลมะโน
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

thumbs
นางสาวรอซิตา ยูดี
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

thumbs
นายพลวัต วงศ์กระจ่าง
คนงานทั่วไป
-
thumbs
นายบุญลือ ต่อประโยชน์
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอาหรน อาดำ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายประคิ่น เย็นทั่ว
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสมมิตร แท่นประมูล
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายอำนวย ชูเย็น
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายประสิทธิ์ บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายอาคม สงนุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายมะอูเส็น แดงกุล
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายพิภพ บัวทอง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายทิวากร อิตรกี
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอนุชา เซ็นซูลี
คนงานทั่วไป

thumbs
นายณรงค์วิทย์ ชะฎิลญาณ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอมร สุจิต
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสุรเชษฐ์ ชูเกลี้ยง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายพันธ์เอก บริรักษ์
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสมศรี ข่มอาวุธ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางมิตร สุกใส
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสำราญ กิริยา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายวิชัย พยายาม
คนงานทั่วไป

thumbs
นายมูซา บุญรอด
คนงานทั่วไป

thumbs
นางปรีดา กลับแก้ว
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสมหมาย วงศ์ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอรรถพล ต่อประโยชน์
คนงานทั่วไป

thumbs
นายนิยม พูลเพิ่ม
คนงานทั่วไป

thumbs
นางมล๊ะ เพียรงาม
คนงานทั่วไป

thumbs
นายปิยะกูล วงศ์กระจ่าง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอาหมาด พันกาแด
คนงานทั่วไป

thumbs
น.ส.สุธาสินี ลิมานิ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางปัทมา เพ็งมาก
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอนุชา ไปรฮูยัน
คนงานทั่วไป

thumbs
นางมณฑา ต่อประโยชน์
คนงานทั่วไป

default
นายวินัย เพียรงาม
คนงานทั่วไป

thumbs
นายเกษม โส๊ะประจิน
คนงานทั่วไป

thumbs
นายบดินทร์ หลีอาซิม
คนงานทั่วไป

thumbs
นางมารีย๊ะ เต๊ะโกบ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอภิชาติ ทองมณี
คนงานทั่วไป

thumbs
น.ส.อารีย์ ตะโกใหญ่
คนงานทั่วไป

thumbs
นางซาร๊ะ เลีะทองคำ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางอรอุมา ชุมจันทร์
คนงานทั่วไป

thumbs
น.ส.ไซนับ เล๊ะทองคำ
คนงานทั่วไป

default
นางจำปี ชะฎิลญาณ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายกฤษณ์ ด่อล๊ะ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสุธาทิพย์ สุวรรณ
คนงานทั่วไป

thumbs
นายบรรพต เพชรคง
คนงานทั่วไป

thumbs
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest