วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถหกล้อหมายเลขทะเบียน 40-0113 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุง รถขุดตัก JCB หมายเลขทะเบียน ตค.๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุง รถขุดตัก JCB หมายเลขทะเบียน ตค.๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๗๔๙ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุง รถขุดตัก JCB หมายเลขทะเบียน ตค.๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบกระบะ หมายเลขทะเบียน บจ ๔๕๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน ๑๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงรถ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค.๒๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการสนับสนุนวิทยากรต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ จีนและมาลายู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล โดยวิธีคัดเลือก
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๗๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest