ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 

01 โครงสร้าง 
02 ข้อมูลผู้บริหาร 

03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์  

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

08 Q&A
09 Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน 

010 แผนดำเนินงานประจำปี 
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
020 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            - แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
            - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
            - คำสั่งเทศบาลเมืองสตูล 
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                   - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                   - จัดทำการควบคุมภายใน
          037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                - 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 
                - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
                - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
                - การประเมินผลควบคุมภายใน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
       - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

Share on Line
Share on Pinterest