ประชุมหารือกับบริษัท นรสิงห์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน ของโครงการสนับสนุนวิทยากรต่างประเทศ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล

ประชุมหารือกับบริษัท นรสิงห์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน ของโครงการสนับสนุนวิทยากรต่างประเทศ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล มอบหมายให้ นายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายสมชาติ พรหมโกศรี ปลัดเทศบาล นางสาวชุติมา เดชดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายอดุลย์ แปดเนียม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นางสาวธันยาภัทร์ ปิติโชคทวีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ นางสุอาภา เพชรกาฬ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ได้ร่วมประชุมหารือกับบริษัท นรสิงห์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มานำเสนอแนะนำบริษัท/นำเสนอโปรไฟล์และประสบการณ์สอนของครูผู้สอนทั้ง 3 ภาษา รวมทั้งนำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน ของโครงการสนับสนุนวิทยากรต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล

Share on Line
Share on Pinterest