การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) และประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองสตูล

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) และประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองสตูล

 

 

วันที่ (23 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองสตูล จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล นายพรชัย กู้สกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายสมชาติ พรหมโกศรี ปลัดเทศบาลเมืองสตูล เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายธีรยุทธ์ ชุมปาน ประธานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสตูล เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) และประชุมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองสตูล เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองสตูล

ภาพ/ข่าว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Share on Line
Share on Pinterest