คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          

          

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 276 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป 

ซึ่งเทศบาลเมืองสตูลได้รับรางวัลเข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายประเภททั่วไป ได้รับเงินรางวัล 400,000 บาท โดยเงินรางวัลรอบสุดท้ายนี้ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 28,800,000 บาท

 

      
 

Share on Line
Share on Pinterest