ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสตูล ที่ 2/2564 เรื่อง งดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest