ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุและพัฒนาอาชีพ

ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุและพัฒนาอาชีพ

 

 

ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุและพัฒนาอาชีพ

เป็นอาคาร 3 ชั้น ก่อสร้างในบริเวณเดียวกันกับศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ในชุมชนสันตยาราม เพื่อจัดตั้งให้มีศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุในหลากหลายด้าน รวมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต้นแบบ ให้สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อีกด้วย

Share on Line
Share on Pinterest