วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

 

 

                                                     วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)
 

       เดิมชื่อ “วัดมำบัง” ตั้งอยู่ถนนสตูลธานี ประวัติเบื้องต้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด แต่เชื่อกันว่ามีอายุกว่า 200 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2425 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดชนาธิปเฉลิม”
        เมื่อ พ.ศ. 2482 ขึ้นทะเบียนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเพราะมีการก่อสร้างมายาวนาน เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเมืองสตูล และมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่คือ พระอุโบสถทรง 2 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2473 ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง สภาพเดิมที่ยังเหลืออยู่คือโครงสร้างพระอุโบสถและเสาบานหน้าต่างแกะสลักรูปลายเครือเถา ซึ่งถือเป็นมรดกทางพุทธศาสนาที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล

Share on Line
Share on Pinterest