พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

ตั้งอยู่ถนนสตูลธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 800 เมตรจากความตั้งใจแรกของการสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโดโรเนียล อาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459 โดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุดดินบินตำมะหงง (กูเด็นบินกูแม๊ะ) เจ้าเมืองสตูลในสมัยนั้น ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532 และได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2543

Share on Line
Share on Pinterest