แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองสตูล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Share on Line
Share on Pinterest