ประติมากรรมวงเวียนมังกร

ประติมากรรมวงเวียนมังกร

 

ประติมากรรมวงเวียนมังกร

ประติมากรรมร่วมสมัยของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่บนถนนสตูลธานี ตัดกับถนนสมันตประดิษฐ์ บริเวณหน้าศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ถือเป็นเอกลักษณ์ประติมากรรมแบบจีน ที่มีความโดดเด่นสวยงาม ส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ประติมากรรมวงเวียนมังกร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทย เชื้อสายจีน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานล่างขนาด 0.60  ฐานบนขนาด 0.40 ม. เสามีความสูงขนาด 12.65 ม. เป็นงานปั้นศิลปกรรมจีน กล่าวถึงสัตว์ชั้นเทพที่มีอยู่บนสวรรค์ นั่นคือ มังกรเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด ได้ถวายตัวอารักษ์ขาเทพบนสวรรค์อย่างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์เฮ็กเซียนฮ่องเต้และเทพอื่นๆหลายๆองค์ ดังนั้น ขอกล่าวขานถึงเสาตะเกียงมังกรฟ้า-ดิน ซึ่งใช้ตัวมังกรถึง 5 ตัว เหตุคือ ตัวมังกรทั้ง 5 ตัวนี้ประกอบด้วย

1.ธาตุทอง 2. ธาตุน้ำ 3.ธาตุไม้ 4.ธาตุไฟ 5.ธาตุดิน องค์ประกอบทั้ง 5 ธาตุนี้ เป็นธาตุที่ก่อเกิดของธรมชาติในโลกมนุษย์นี้ จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างเสาตะเกียงฟ้า-ดิน มีมังกรทั้ง 5 ธาตุ ที่มีหน้าที่ของแต่ละธาตุคือจากการก่อสร้างและเสาตะเกียงมังกรนี้ มีความสูงจากฐานตุ่มถึงยอดเสาน้ำเต้าทองนี้ ความสูง 14.41 เมตร ลงตัวหนังสือจีนตามตำราว่า “กัว” สูงด้วยอำนาจเกียรติยศ ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนชาวเมืองสตูล จะได้มีอำนาจเกียรติยศจากพระเจ้าแผ่นดินที่แต่งตั้งให้ดูแลประเทศ  “ส่วนลูกเต้า” ที่อยู่บนยอดเสามังกรนี้ มีความสูงที่ 1.98 เมตร ลงตัวหนังสือจีน ตามตำราว่า “หงี” คุณธรรม  มีอนุภาพในการดูดสิ่งชั่วร้าย หรือสิ่งอัปมงคล ภัยพิบัติต่าง ที่เกิดขึ้นให้ลงในน้ำเต้า ดังนั้น ที่จะทำให้น้ำเต้ามีอนุภาพ จึงต้องใช้พลังมังกร จากธาตุไม้  มังกรเขียวและมังกรธาตุไฟ มังกรแดงจึงมีอิทธิฤทธิ์ ก่อเกิดพลังที่จะทำงานดูดสิ่งชั่วร้าย อัปมงคล ภัยพิบัติต่าง ไม่ให้เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูล จากนั้นก็มาถึงมังกรธาตุดิน ที่ปิดทองคำเปลว  100 % ทั้งตัว และห้อยตะเกียงอยู่ที่คาง ช่วยส่องแสงสว่างให้ชาวเมืองสตูลมีแสงสว่าง นำพาชีวิตของแต่ละครอบครัว มีแสงสว่างส่องชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ค้าขาย ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ข้าราชการได้อำนาจเกียรติยศที่สูงส่งจากพระมหากษัตริย์ ถัดมาก็เป็นมังกรดำ  ธาตุดำ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีหน้าที่ดูแลเรื่องเงินทองธุรกิจทางน้ำหรือทางเรือประมง และทำหน้าที่สลายพลังร้าย หรือกระตุ้นพลังทรัพย์สิน ให้ชาวจังหวัดสตูล ค้าขายทำมาหากินคล่อง ร่ำรวยด้วยทรัพย์สิน เงินทอง ลงมาตัวล่างสุด มังกรขาว ธาตุทอง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทำหน้าที่ดูแลและเกิดการก่อสร้างบ้านเมือง ขยายเติบโตขึ้นเร็วแบบไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้ข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน เกิดความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีอำนาจเกียรติยศที่ไม่รู้จบสิ้น ขณที่พลังกำลังถูกถ่ายโอนจากยุค 8 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มาสู่ยุค 9 ทางทิศใต้ ในปี พ.ศ. 2567  จนถึง พ.ศ.2586 กินระยะเวลา  20 ปีเต็มๆ  จะมีผลทำให้ภาคใต้นี้ ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองมหาศาลในช่วงระยะเวลา 20 ปีนี้อย่างแน่นอน

มังกรเขียว ธาตุไม้ เกาะอยู่ตรงน้ำเต้า บ่งบอกว่าทรัพยากรด้านป่าไม้ ของ จ.สตูล จะมีความอุดมสมบูรณ์ กิจการด้านการค้าไม้จะรุ่งเรือง เหมาะกับข้าราชการด้านอุทยานต่างๆ

มังกรแดง ธาตุไฟ เกาะอยู่ตรงน้ำเต้าส่งเสริมเรื่องระบบการไฟฟ้า การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆจะเจริญขึ้นตามลำดับ

มังกรทอง ธาตุดิน บ่งบอกถึงความเจริญที่กว้างไกล จะเห็นว่ามังกรทองจะมีตะเกียงห้อยอยู่ที่คางของมังกร แสงของตะเกียงยิ่งสว่าง ยิ่งส่องไกลเท่าไหร่ ความเจริญด้านธุรกิจการค้าจะยิ่งเจริญขึ้น

มังกรเทาดำ ธาตุน้ำ บ่งบอกถึงความเจริญของธุรกิจทางทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสตูล ธุรกิจอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลส่งออก จะเจริญรุ่งเรือง

 มังกรเผือก ธาตุทอง บ่งบอก ถึงความเจริญของการค้าชายแดน มังกรเผือกถือเป็นพี่ใหญ่ของมังกรทั้ง 5 เรียกว่า “พญามังกร”

จังหวัดสตูล ทั้ง 7 อำเภอ จะได้รับอานิสงค์จากการก่อสร้างประติมากรรมเสามังกร อย่างทั่วถึง ความเจริญด้านเศรษฐกิจ การส่งออก การค้าชายแดน กิจการทางทะเล ธุรกิจป่าไม้ จะเจริญขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประติมากรรมเสามังกร วางอยู่หน้าศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ซึ่งเป็นศาลเจ้าใหญ่  ที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เคารพนับถือ จะยิ่งส่งผลให้ประติมากรรมเสามังกร ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Share on Line
Share on Pinterest