พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

                   ตั้งอยู่ที่ถนนสตูลธานีสร้างโดยพระยาภูมินารถภักดี(ตวนกูบาฮารุดดินบินตำมะหงง) เจ้าเมืองสตูลมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5  แต่มิได้มาประทับต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532  และได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูลโดยแบ่งเป็นห้องๆรวม 10 ห้องแต่ละห้องมีการแสดงความเป็นมาของสตูลในอดีตเช่นห้องภูมิหลังเมืองสตูลห้องวิถีชีวิตชาวสตูลห้องบ้านเจ้าเมืองห้องวัฒนธรรมไทยมุสลิมฯลฯซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ  800เมตร

 

Share on Line
Share on Pinterest