มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)

  มัสยิดกลางจังหวัดสตูล(มัสยิดมำบัง)

ตั้งอยู่บริเวณถนนสตูลธานีและถนนบุรีวานิชสร้างขึ้นตั้งแต่ ตวนกูมูฮำหมัดอาเก็บเป็นเจ้าเมืองสตูล (ประมาณพ.ศ. 2392) ชื่อมำบังตั้งตามชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้นช่างได้แบบแปลนมาจากเมืองมะละกาต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้จัดสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใสมีหอคอยเป็นยอดโดมสวยงามและพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อวันที่ 20 กันยายนพ.ศ. 2522 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 1 กิโลเมตร

Share on Line
Share on Pinterest