ร้านสีสันบาติก

ร้านสีสันบาติก

  

ข้อมูลทะเบียนโอทอป OTOP เทศบาลเมืองสตูล ปี 2560
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม โทร. 074-711358 หรือ  (โจ้) พรเทพ  อังโชติพันธุ์  โทร. 081-6985134
ที่ ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท
1 ร้านสีสันบาติก 146/4 ซ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง ร้านสีสันบาติก ผ้า /เครื่องแต่งกาย
  (นางสาวนิตยา  บุญเมือง) จ.สตูล โทร. 089-5979801

Share on Line
Share on Pinterest