ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสตูล 16/03/2564
#เทศบาลเมืองสตูล เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเฯ(กรณีผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19) ยิ่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15-23 พ.ย.64 ที่กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 15/11/2564
#ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เทศบาลเมืองสตูล แจ้งเหตุด่วน สายด่วน 199/074-711008 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทร 081-8951801 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 10/11/2564
#การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่ งานพัฒนารายไดั กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล โทร. 074-712394 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 10/11/2564
#สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสตูล ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 09/11/2564
#กองช่าง เทศบาลเมืองสตูล จะดำเนินการตัดต้นไม้ เพื่อลดปัญหาเรื่องกิ่ง ก้าน ใบ เกี่ยวพันสายไฟฟ้า ถนนศุลกานุกูล (ตลอดเดือนกันยายน 2564) และถนนยาตราสวัสดี (ตลอดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 10/11/2564

Share on Line
Share on Pinterest