#ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เทศบาลเมืองสตูล แจ้งเหตุด่วน สายด่วน 199/074-711008 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทร 081-8951801 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เทศบาลเมืองสตูล แจ้งเหตุด่วน สายด่วน 199/074-711008 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ โทร 081-8951801 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสตูล

Share on Line
Share on Pinterest