#การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่ งานพัฒนารายไดั กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล โทร. 074-712394 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่ งานพัฒนารายไดั กองคลัง เทศบาลเมืองสตูล โทร. 074-712394 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

Share on Line
Share on Pinterest