#สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสตูล ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

---> สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสตูล ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้น 5,000 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน เงินต้น 15,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึง 31 มกราคม 2565

Share on Line
Share on Pinterest